شرکت کاشی پویاسرام-تولیدکننده کاشی وپخت سوم کاشی

شرکت کاشی پویاسرام-تولیدکننده کاشی وپخت سوم کاشی

شرکت کاشی پویاسرام واقع درشهرستان بابل درسال1384تاسیس ودرسال 1387موردبهره برداری قرارگرفته است.

شرکت کاشی پویاسرام ارائه کننده انواع کاشی پخت سوم ازقبیل:

باندکاشی-تک گل کاشی-کاشی تابلو-چاپ طرح های اختصاصی روی کاشی میباشد.

آدرس:بابل/شهرک صنعتی منصورکنده/واحدG10
تلفن: 9-32073338-011
فکس: 32073340-011
  مدیرعامل: نصراله تبار

Portal Administration 0.125 ITShomal.com