اخذاستانداردبین المللی

شرکت کاشی پویاسرام باتوجه به تولیدمحصولات کیفی موفق به اخذ استانداردبین المللی iso9001ازشرکت TUV-ICBهلند شده است.

تندیس نمایشگاه تهران

شرکت کاشی پویاسرام باحضوروفعالیت پویای خوددرزمینه تولیدحاشیه کاشی وپخت سوم کاشی درنمایشگاه تهران،تندیس نمایشگاه تهران رادرسال های 1392و1393دریافت کرده است.

لوح تقدیر استاندار

شرکت کاشی پویاسرام باتوجه به کیفیت وتولید برتر موفق به اخذ واحد نمونه صنعتی استان مازندران درسال1392شده است.

Portal Administration 0.1875 ITShomal.com